Search Results

You are looking at 81 - 90 of 129 items for :

  • Refine by Access: All content x
Clear All
Free access

Penny Ahlstrom, Esther Rai, Suharto Chakma, Hee Ho Cho, Palanivel Rengasamy, and Gary Sweeney

Free access

Jae Hoon Moon, Hyung Jun Kim, Hyun Min Kim, Ae Hee Yang, Byung-Wan Lee, Eun Seok Kang, Hyun Chul Lee, and Bong Soo Cha

Free access

Carolina Gustavsson, Tomoyoshi Soga, Erik Wahlström, Mattias Vesterlund, Alireza Azimi, Gunnar Norstedt, and Petra Tollet-Egnell

Free access

Yanjun Liu, Yuichi Nakagawa, Ying Wang, Limei Liu, Hongwei Du, Wei Wang, Xiuhai Ren, Kabirullah Lutfy, and Theodore C Friedman

Free access

Bo Zhou, Huixia Li, Jiali Liu, Lin Xu, Qinyue Guo, Hongzhi Sun, and Shufang Wu

Free access

Jin-Seung Choung, Young-Sun Lee, and Hee-Sook Jun