Search Results

You are looking at 61 - 70 of 129 items for :

  • Refine by Access: All content x
Clear All
Free access

Guojun Shi, Chen Sun, Weiqiong Gu, Minglan Yang, Xiaofang Zhang, Nan Zhai, Yan Lu, Zhijian Zhang, Peishun Shou, Zhiguo Zhang, and Guang Ning

Free access

Jan Wilde, Maria Erdmann, Michael Mertens, Gabriele Eiselt, and Martin Schmidt

Free access

I J Bujalska, M Quinkler, J W Tomlinson, C T Montague, D M Smith, and P M Stewart

Free access

Amy Warner and Jens Mittag

Restricted access

Daiana Araujo Santana-Oliveira, Aline Fernandes-da-Silva, Carolline Santos Miranda, Fabiane Ferreira Martins, Carlos Alberto Mandarim-de-Lacerda, and Vanessa Souza-Mello

Free access

Loes P M Duivenvoorde, Evert M van Schothorst, Annelies Bunschoten, and Jaap Keijer

Free access

Louise K Metcalfe, Greg C Smith, and Nigel Turner

Free access

Feng Wang, Xianfeng Zhang, Jiqiu Wang, Maopei Chen, Nengguang Fan, Qinyun Ma, Ruixin Liu, Rui Wang, Xiaoying Li, Mingyao Liu, and Guang Ning

Free access

L Quignodon, C Legrand, N Allioli, A Guadaño-Ferraz, J Bernal, J Samarut, and F Flamant