Browse

You are looking at 41 - 50 of 2,521 items for

  • Refine by Access: All content x
Clear All
Restricted access

Lu Wang, Wen He, Xiaoyu Xu, Lingbin Qi, Bo Lv, Jiaying Qin, Zhigang Xue, and Jinfeng Xue

Restricted access

Juu-Chin Lu, Chia-Yun Lu, and Ying-Yu Wu

Restricted access

Yang Yang, Jiashu Li, Yingying Zhou, Wen Dai, Weiping Teng, and Zhongyan Shan

Restricted access

Te-Yueh Lin, Hong Guo, and Xiaoli Chen

Open access

Hasnat Ali Abid, Asuka Inoue, and Caroline M Gorvin

Restricted access

Ying Xue, Ran Li, Ping Fang, Zheng-qin Ye, Yong Zhao, Yun Zhou, Ke-qin Zhang, and Ling Li

Restricted access

Agatha de Assis-Ferreira, Roberta Saldanha-Gama, Natália Mesquita de Brito, Mariana Renovato-Martins, Rafael Loureiro Simões, Christina Barja-Fidalgo, and Simone Vargas da Silva

Open access

Yunxia Zhang, Jin Li, Hui-hui Wang, Jiao Li, Yue Yu, Bo Li, Li Huang, Changjing Wu, and Xiaomeng Liu

Open access

Zuo Zhang, Hongli Zhou, and Jiyin Zhou